به استناد سایت آیین دادرسی دینا شرایط و نحوه صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی در دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است ؛ با این وجود با عنایت به مواد مختلفی از این قانون و رویه قضایی دادگاه ها در می یابیم که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا در شرایطی اقدام به صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی می نماید که بینه ارائه شده توسط مدعی ناقص باشد و دعوای مذکور ، جزء موارد مصرح در ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی باشد . علاوه بر این ، صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی توسط دادگاه منوط به درخواست سوگند تکمیلی توسط مدعی است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و نحوه صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1588/شرایط-و-نحوه-صدور-قرار-اتیان-سوگند-تکمیلی.html