اشتراک مطالب

۵۲ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

جرح و تعدیل گواه ، موارد و مهلت آن

به استناد سایت آیین دادرسی دینا در صورتی که شاهدی به دادگاه معرفی شده باشد ولی شرایطی که برای شاهد در قانون ذکر شده را دارا نباشد ، طرف مقابل می تواند به اصطلاح حقوقی این شاهد را جرح نماید تا به شهادت وی اعتبار شهادت شرعی داده نشود . البته پس از جرح گواه در دادگاه توسط شخص ، طرف مقابل نیز می تواند با معرفی شاهد ، عدالت گواه معرفی شده را اثبات نماید که به آن تعدیل گواه نیز می گویند . جرح و تعدیل گواه تشریفات خاص و ویژه ای ندارد و جرح گواه علی القاعده باید پیش از ادای گواهی به عمل آید .برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص موارد جرح گواه و مهلت جرح گواه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی آن دسته از دعاوی که اثبات آنها با شهادت یا گواهی امکانپذیر است را در چهار گروه پیش بینی کرده است و تعداد و جنسیت شهود یا گواهان را نیز در هر کدام از گروه ها پیش بینی و تصریح کرده است . نگاهی مختصر به این ماده گویای آن است که اکثر دعاوی مالی و غیر مالی جز در موارد خاص با گواهی قابل اثبات هستند ؛ زیرا مصادیق مذکور در این ماده جنبه تمثیلی دارد . بنابراین در تمام دعاوی که در ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده اند ، شهادتی که شرایط مقرر را دارا بوده و تعداد و جنسیت آنها به ترتیب مقرر قانونی باشد ، قاضی موظف به اعتبار دادن به شهادت آنان است ؛ اما اگر تعداد یا جنسیت شهود به ترتیب مقرر در قانون نبود ، تشخیص ارزش و اعتبار چنین شهادتی با دادگاه است . برای مشاهده انواع دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1504/دعاوی-قابل-اثبات-با-شهادت-شهود.html


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

انواع سند ملکی

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، از زمان های قدیم تا به امروز اسناد مختلفی با عنوان های مختلفی به وجود آمده است که هر یک خصوصیات و ویژگی های متمایزی با سایر اسناد دیگر دارد که در واقع مطمئن ترین راه برای خرید و فروش ملک ، انتقال از طریق دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت اسناد و املاک است که سند ملکی در واقع سند مالکیت است که با آن مالکیت فرد نسبت به ملک مشخص می گردد انواع اسناد ملکی در قانون بیان شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع سند مالکیت بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/717/سند-ملکی-و-انواع-آن.html


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

شرایط گواهی یا شهادت در دادگاه

به استناد سایت آیین دادرسی دینا علاوه بر اینکه در قوانین مختلف شرایطی برای شاهد یا گواه پیش بینی شده است ، گواهی یا شهادت نیز باید واجد خصوصیات و شرایطی باشد تا معتبر بوده و نزد دادگاه واجد ارزش و اعتبار باشد . از جمله شرایط استماع گواهی گواهان در دادگاه بر اساس قانون مدنی می توان به مواردی همچون گواهی دادن با قطع و یقین نه از روی شک و تردید ، تطابق موضوع گواهی گواهان با موضوع مورد اختلاف و مشابهت گواهی گواهان در صورت تعدد گواهان اشاره نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط گواهی در دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/1502/شرایط-گواهی-در-دادگاه.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

اعتبار شهادت کتبی در دادگاه

به استناد سایت آیین دادرسی دینا موادی از قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت حضور گواه یا شاهد در دادگاه را پیش بینی کرده است . بر این اساس باید پذیرفت که اعتبار شهادت یا گواهی مستلزم حضور شاهد یا گواه در دادگاه و جلسه رسیدگی است و شهادت نامه کتبی نمی تواند جایگزین آن شود . علاوه بر این حضور گواه یا شاهد در دادگاه و ادای شهادت نزد دادرس ، شیوه ارائه مطالب و حالات رفتاری شاهد حین ارائه شهادت و به ویژه پرسش و پاسخ هایی که در جلسه دادرسی نسبت به موضوع مورد شهادت مطرح می شود ، همگی از جمله مسائلی هستند که در ارزش و اعتبار گواهی یا شهادت تاثیر گذار هستند ولی امکان بررسی آنها از طریق شهادت نامه کتبی وجود ندارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتبار شهادت کتبی در دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی اموال غیر منقول

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه در اموال غیر منقول مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن ، دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ؛ اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد . بر اساس این ماده خواهان دعوا برای اینکه علیه دیگری اقامه دعوا نماید باید به دادگاهی مراجعه کند که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دادگاه صالح در اموال غیر منقول و دادگاه دعاوی مربوط به مال غیر منقول بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/1487/دادگاه-صالح-رسیدگی-به-دعاوی-اموال-غیر-منقول.html


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

شرایط شاهد یا گواه چیست

به استناد سایت آیین دادرسی دینا علاوه بر شرایط شهادت یا گواهی که در قانون پیش بینی شده است ، شاهد یا گواه نیز برای اینکه شهادتش معتبر بوده و موثر در جریان رسیدگی به پرونده باشد ، نیازمند وجود شرایطی است که در قوانین مختلف شرایط گواه پیش بینی شده است که از جمله آن می توان به بلوغ ، عقل ، ایمان ، عدالت ، نداشتن نفع شخصی در دعوا ، نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط ، اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی و طهارت مولد اشاره کرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط شاهد در دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/1501/شرایط-شاهد-در-دادگاه.html


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

حدود اختیارات وکیل

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، عقد وکالت عقدی است که یک نفر دیگری را برای انجام امری نایب خودش می کند که در واقع با انعقاد این عقد موکل به وکیل اختیارات و وظایف را محول می کند که وکیل باید آن ها را به موجب قراردادی که بین خود بسته اند انجام دهد اما گاهی شرایط بدین صورت پیش نمی رود و ممکن است  وکیل از حدود وظایف و اختیاراتش خارج شود که در این صورت وکیل مسئول می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اختیارات وکیل در وکالتنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/691/حدود-اختیارات-وکیل.html


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

ابطال سند جعلی در دادگاه

در سایت آیین دادرسی دینا در خصوص بر اساس ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی دینا دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد ، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند ، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سندابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود ، تعیین خواهد کرد . اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدید نظر یا تایید حکم در مواردی که تجدید نظر پذیر باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ابطال سند مجعول در دادگاه و تعیین تکلیف سند جعلی بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/1499/ابطال-سند-مجعول-در-دادگاه.html


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

دادگاه صالح برای مطالبه نفقه فرزند

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا برای شناسایی دادگاه صلاحیت دار برای مطالبه نفقه فرزند لازم است که این موضوع را در دو حوزه صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاه بررسی کنیم . دادگاهی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست مطالبه نفقه فرزند را دارد ، دادگاه خانواده می باشد و  دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه فرزند را دارد نیز دادگاه محل اقامت خوانده است . به این معنا که خواهان برای مطالبه نفقه فرزند باید به محل اقامت خوانده دعوای مطالبه نفقه فرزند ( که معمولا پدر است ) مراجعه نموده و دادخواست تقدیم کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دادگاه صالح برای مطالبه نفقه فرزند بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/1500/دادگاه-صالح-برای-مطالبه-نفقه-فرزند.html


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani