به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، به موجب ماده 287 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای مهلت برای اتیان سوگند در دادگاه مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس این ماده " اگر کسی که باید سوگند یاد کند ، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود ، به او یک بار مهلت بدهد " . بنابراین بر اساس این ماده شخصی که بر اساس مقررات قانونی باید ادای سوگند نماید ، در صورتی که نسبت به ادای سوگند در دادگاه تقاضای مهلت کرده باشد ، دادگاه می تواند به او مهلت دهد . در این صورت ، وی در مهلتی که دادگاه تعیین می کند باید انتخاب کند که آیا می خواهد ادای سوگند نموده و یا اینکه قصد رد سوگند به طرف مقابل را دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد درخواست مهلت برای ادای سوگند در دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1554/درخواست-مهلت-برای-ادای-سوگند-در-دادگاه.html