در خصوص اینکه پیامدهای ادای سوگند توسط مدعی و مدعی علیه چیست ، به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، ادای سوگند بتی یا قاطع دعوا در صورتی در قانون پیش بینی شده است که مدعی برای اثبات ادعای خود در دادگاه دلیلی ارائه نکرده باشد و در مقابل ، مدعی علیه ادعای او را انکار کرده باشد . در چنین شرایطی به درخواست مدعی ، مدعی علیه باید سوگند یاد کند که در این صورت ادعای مدعی ساقط می شود ؛ ولی اگر مدعی علیه سوگند یاد نکند و ادای سوگند را به مدعی رد کند ، این بار خود مدعی باید برای اثبات حق خود سوگند یاد کند که در این صورت حق وی به اثبات خواهد رسید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پیامدهای اتیان سوگند توسط مدعی و مدعی علیه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1547/پیامدهای-اتیان-سوگند-توسط-مدعی-و-مدعی-علیه.html