به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، دادرس شرایط اتیان این سوگند را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت احراز شرایط ، قرار اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا را صادر خواهد کردبا صدور قرار اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا توسط دادگاه ، مشخص می شود که سرنوشت پیروزی یا محکومیت مدعی در اثبات ادعای خود بستگی به این سوگند خواهد داشت . در قرار اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا ، موضوع سوگند و همچنین شخصی که باید این سوگند را ادا نماید مشخص می شود . علاوه بر این ، موضوع سوگند باید با موضوع ادعا مربوط باشد و در اثبات آن ادعا موثر باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمونه قرار اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1543/قرار-اتیان-سوگند-بتی-یا-قاطع-دعوا-و-نمونه-آن.html