به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، سوگند یا قسم در حقوق اخباری تشریفاتی است که به موجب آن ، شخصی خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر راستی گفته خود یا پا بر جا ماندن بر عهد خود گواه می گیرد . بر اساس ماده 281 این قانون سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( و الله ، بالله ، تالله ) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد . اما با توجه به تعریف سوگند ، می توان آن را به دو دسته کلی سوگند عهدی و سوگند قضاییتقسیم بندی کرد که سوگند قضایی خود به سه نوع سوگند قاطع دعوا ، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص انواع و اقسام سوگند یا قسم بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1508/سوگند-یا-قسم-در-حقوق-چیست-و-انواع-آن.html